ความเป็นมา

ตามนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งมั่นสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเสริม SME จึงต้องมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นในในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลำดับ

สำนักงานคณะกรรมการของอาชีวะศึกษา จึงดำเนินการจัดแผนงานโครงการ และกิจการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะ ให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ (Business Plan) อย่างแท้จริง  ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมใหม่ ตามสาขาวิชาชีพ และนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบการศึกษา  รวมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน และองค์ความรู้ทางธุรกิจ  เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ ให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา นอกจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เกิดทักษะวิชาชีพ
  2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจ
  3. เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

สถานที่ตั้ง

ห้อง  1138  อาคาร 1 ชั้น 1

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ – วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

โทรศัพท์  0-2622-1919   โทรสาร.0-2622-1464

Website: http://eicenter.ttc.ac.th

 


กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ที่มีความสนใจ


วิสัยทัศน์

ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มั่นคง ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนและบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
  2. บริการและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
  3. สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

โครงสร้างการบริหารงานศูนย์บ่มเพาะฯ


บริการของศูนย์บ่มเพาะฯ

  • บริการให้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายได้เก่าที่ต้องการขยายธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดจาก “พี่เลี้ยงธุรกิจ” ในเรื่องการจัดตั้ง และเริ่มต้นดูแลธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
  • บริการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ เช่น การศึกษาดูงาน