วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ


1.ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวช.พณิชยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ


2.ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวช.บริหารธุรกิจ


3.ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวส.บริหารธุรกิจ