วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ


1.ทะเบียนธุรกิจ-พณิชยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ


2.ทะเบียนธุรกิจ-บริหารธุรกิจ