ธุรกิจที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

ธุรกิจ TTC Extra Accounting / สาขาวิชาการบัญชี

ธุรกิจ TTC Extra Accounting / สาขาวิชาการบัญชี


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

ธุรกิจ Pho Leaf Coffee / สาขาวิชาการตลาด

ธุรกิจ TTC Travel / สาขาวิชาอุตสหกรรมการท่องเที่ยว