ความเป็นมา

ตามนโยบายรัฐบาลมีความมุ่งมั่นสร้างผู้ประกอบการขึ้นในประเทศไทย ในการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการฟื้นฟูและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว กลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาเสริม SME จึงต้องมุ่งสร้างผู้ประกอบการหน้าใหม่ให้มีประสิทธิภาพถือเป็นหัวใจสำคัญในการสร้างธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นในในระบบเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตและเข้มแข็งยิ่งขึ้นตามลำดับ

สำนักงานคณะกรรมการของอาชีวะศึกษา จึงดำเนินการจัดแผนงานโครงการ และกิจการพัฒนาการศึกษาวิชาชีพ ด้วยการพัฒนาทักษะพื้นฐานของเด็กอาชีวะ ให้มีความรู้ทางด้านการจัดการธุรกิจ(Business Plan) อย่างแท้จริง ตลอดจนพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ (Creative Thinking) ด้วยการสร้างชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์ หรือ นวัตกรรมใหม่ ตามสาขาวิชาชีพ และนำมาต่อยอดในเชิงพาณิชย์ รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายเพื่อ พัฒนาผู้ประกอบการหน้าใหม่ทั้งกลุ่มเป้าหมายในระบบและนอกระบบการศึกษา รวมทั้งสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งทุน และองค์ความรู้ทางธุรกิจ เพื่อเพิ่มช่องทางอาชีพ ให้กับผู้เรียนสายอาชีวศึกษา นอกจากการเป็นลูกจ้างในสถานประกอบการ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas