วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาความสามารถของนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ให้เกิดทักษะวิชาชีพ
  2. เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ทางธุรกิจ
  3. เพื่อให้มีความพร้อมที่จะเริ่มประกอบธุรกิจ ของตนเอง หรือพัฒนาต่อยอดธุรกิจเดิมได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas