วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

       ส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ มั่นคง ยั่งยืน โดยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพันธกิจ

  1. ส่งเสริมสนับสนุนและบ่มเพาะให้นักศึกษาเป็นผู้ประกอบการใหม่
  2. บริการและให้คำปรึกษาทางธุรกิจแก่นักศึกษาและผู้สนใจทั่วไป
  3. สร้างเครือข่ายธุรกิจทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas