บริการของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

  • บริการให้พื้นที่ เครื่องมือและอุปกรณ์ในการประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบธุรกิจแก่ผู้ประกอบการรายใหม่และผู้ประกอบการรายได้เก่าที่ต้องการขยายธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาและดูแลอย่างใกล้ชิดจาก “พี่เลี้ยงธุรกิจ” ในเรื่องการจัดตั้ง และเริ่มต้นดูแลธุรกิจ
  • บริการให้คำปรึกษาแนะนำ
  • บริการฝึกอบรมให้ความรู้พื้นฐานและกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจ เช่น การศึกษาดูงาน

  

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas