ผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
      - ทะเบียน - ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวช.พณิชยการ >>> Download

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
      - ทะเบียน - ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวช.บริหารธุรกิจ >>> Download
      - ทะเบียน - ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวส.บริหารธุรกิจ >>> Download

 

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas