ธูรกิจที่ได้ดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการแล้ว

ธุรกิจที่ได้ดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
      - ทะเบียนธุรกิจ -วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ >>> Download

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
      - ทะเบียนธุรกิจ -วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ >>> Download

 

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas