ธุรกิจที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2560

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ

ธุรกิจ TTC Extra Accounting / สาขาวิชาการบัญชี   

 

ธุรกิจ TTC Service.com / สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

ธุรกิจ Pho Leaf Coffee / สาขาการตลาด

 

ธุรกิจ TTC Travel / สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas