ข้อมูลธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริม จากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ที่ดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas