ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

 
ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
      - ทะเบียน - ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  >>>   Download

  • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
      - ทะเบียน - ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  >>>   Download

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas