ผู้เรียนที่ผ่านการบ่มเพาะจากศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
ที่สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจใน 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
    - ทะเบียน - ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  >>>   Download

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
    - ทะเบียน - ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจภายใน 1 ปี  >>>   Download

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ


วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมเพื่อส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ 

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
    - ทะเบียน - ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวช.พณิชยการ >>> Download

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
    - ทะเบียน - ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวช.บริหารธุรกิจ >>> Download
    - ทะเบียน - ผู้เข้ารับการอบรมฯ-ปวส.บริหารธุรกิจ >>> Download

 

 

ธุรกิจที่ได้ดำเนินการหลังจากได้รับการส่งเสริมศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการ

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
    - ทะเบียนธุรกิจ -วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ >>> Download

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
    - ทะเบียนธุรกิจ -วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ >>> Download

 

 

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ห้อง 1138 อาคาร 1 ชั้น 1
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ
โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร.0-2622-1464
Website: www.ttc.ac.th

Off Canvas