• 0-2622-1919
  • eicenter_ttc@ttc.ac.th

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

โทร. 02-622-1919

เข้ารับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานระดับภาค

ได้รับระดับ 3 ดาว ⭐⭐⭐

เข้ารับการนิเทศติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานระกับภาค

ได้ระดับ 3 ดาว ⭐⭐⭐

previous arrow
next arrow
Slider


ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ


บริการของศูนย์ฯ


กระบวนการบ่มเพาะฯ


ปฏิทินการปฏิบัติงาน

วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ - วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ โทรศัพท์ 0-2622-1919 โทรสาร. 0-2622-1464